Regulamin Sklepu Dawid.Online

1 Definicje

1. Dostęp do Kursu – nabycie przez Uczestnika dostępu do Kursu na czas wskazany w Umowie.

2. Konsument – Uczestnik będący Konsumentem.

3. Konto – funkcja Platfomy, dzięki której Uczestnik, identyfikowany za pomocą unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich funkcji dostępnych na Platformie – w tym posiadać dostęp online do treści cyfrowych w postaci Kursu.

4. Kurs – Kurs Online wytworzony i dostarczany Uczestnikowi przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, za pośrednictwem Platformy, dostępny dla Uczestnika online przez czas określony w Umowie, pokazujący jak samodzielnie założyć bloga/stronę internetową w oparciu o platformę WordPress.

5. Uczestnik – osoba fizyczna korzystająca z Kursu.

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. Platforma – strona Kursu dostępna pod adresem dawid.online poprzez, którą Uczestnik może uzyskać Dostęp do Kursu.

8. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Dostępu do Kursu zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą w oparciu u Regulamin.

9. Usługodawca – Polsakiewicz Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy pl. Gen. J. Hallera 5, lok. 14a, 03-464 Warszawa, NIP: 5272676665, REGON: 146116235, KRS: 0000419474,  email: info@dawid.online – Właściciel Platformy oraz twórca Kursu

 

2 Kurs

1. Kurs jest autorskim projektem Usługodawcy posiadającym indywidualny charakter i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy z dn.  4 lutego 1994r. o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.

2. Kurs obejmuje dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Usługodawcę.

3. Dla uzyskania Dostępu do Kursu i korzystania z niego niezbędne jest:
a) aktywne konto poczty elektronicznej (Email),
b) urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet obsługującą pliki java oraz cookies.

 

3 Dostęp do Kursu

1. W celu zawarcia poprzez Platformę Umowy z Usługodawcą Uczestnik w odpowiednim miejscu na Platformie powinien podać swoje dane oraz wybrać metodę płatności za Dostęp do Kursu.

2. W przypadku gdy Uczestnik posiada kod zniżkowy z którego zamierza skorzystać powinien wprowadzić ten kod podczas składania zamówienia przed sfinalizowaniem zamówienia.

3. W momencie potwierdzenia przez Uczestnika zamówienia poprzez wybranie przycisku finalizującego zamówienie, po zaakceptowania Regulaminu, następuje zawarcie umowy o  Dostęp do Kursu na czas nieokreślony. Minimalny okres dostępu do kursu wynosi 1 rok (365 dni) od daty zakupu.

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zakończenia udostępniania kursu i jego wygaszenia po upływie roku (365 dni) od daty zakończenia sprzedaży.

5. Dostęp do kursu może również zostać ograniczony w wypadku śmierci Usługodawcy, zakończenia prowadzenia przez niego działalności lub innej siły wyższej. Jako siłę wyższą na potrzeby regulaminu rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, losowe, o charakterze zewnętrznym, niezależnym od Stron Umowy, któremu nie można zapobiec. 
 

6. Bezpośrednio po opłaceniu Kursu przez Uczestnika i otrzymaniu tych środków przez Usługodawcę dla Uczestnika zostanie utworzone Konto, a także przekazane zostaną przez Usługodawcę dane dostępowe do Kursu.

7. Konto pozwala Uczestnikowi na korzystanie z Kursu, przeglądanie historii jego zamówień na Platformie, a także zapewnia dostęp do informacji o wszelkich dodatkowych świadczeniach związanych z Kursem.

8. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Uczestnikowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Kursu, przez czas wskazany w Umowie tj. czas udostępnienia Kursu przez Usługodawcę Uczestnikowi.

9. Uczestnik nie może  przenosić licencji, o której mowa w ust. 7 oraz udzielać sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Uczestnika.

10. Uczestnik nie może  wykorzystywać Kursu w celu prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Kursu na rzecz osób trzecich.

11. Licencja obejmuje prawo do korzystania z treści będących przedmiotem Kursu wyłącznie online poprzez Platformę, za wyjątkiem materiałów, które zostały oznaczone wyraźnie przez Usługodawcę jako materiały przeznaczone do pobrania.

 

4 Koszt Dostępu do Kursu

1. Ceny podane na Platformie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Kursu przez Uczestnika.

3. Cena za Dostęp do Kursu wskazana na Platformie to cena za korzystanie z Kursu przez jedną osobę – Uczestnika zawierającego Umowę.

 

5 Formy Płatności

1. Za dostęp do Kursu Uczestnik może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez niego podczas składania zamówienia:
a) za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24,
i / lub
b) za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal.

2. Z uwagi na charakter metod płatności dostępnych na Platformie Uczestnik za Dostęp do Kursu powinien zapłacić niezwłocznie tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.

 

5.1  Gwarancja zwrotu Kosztów

1. Usługodawca udziela Uczestnikowi bezwarunkowej Gwarancji zwrotu pełnych kosztów w ciągu pierwszych 30 dni od daty pierwszego zalogowania się Uczestnika na Platformie Kursu.

2. Aby zachować termin Gwarancji wystarczy, że Uczestnik wyśle informację powołując się na gwarancję zwrotu kosztów drogą elektroniczną na mail info@dawid.online

 

6 Odstąpienie od umowy

Uprawnienie przysługujące wyłącznie Konsumentowi

1. Co do zasady Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
(To znaczy: 14-sto dniowe prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi pod warunkiem, że nie zaczął jej wykonywać. W tym przypadku nie zaczął korzystać z Kursu, odtwarzając filmy i pobierając pliki.)

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

6. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

 

7 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Kursu należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: info@dawid.online.

2. Usługodawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Uczestnika („nazwa Użytkownika” lub adres e-mail wykorzystany przez Uczestnika podczas zawarcia Umowy), zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Usługodawcy.

3. Każde zalecenie Usługodawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Usługodawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń
1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a) co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
b) co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

8 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników przekazanych Usługodawcy w związku z Kursem jest Usługodawca.
2. Uczestnik nabywając dostęp do Kursu dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w Regulaminie.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

4. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie, chyba że na podstawie odrębnych ustaleń Uczestnik postanowi inaczej lub wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

9 Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.
2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 6 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w Umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.

3. Umowy zawierane z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.